Condicions de compra

I. Condicions generals de contractació

1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre BURGOS PORTA, SL, amb domicili a Mas Sinén s / n 43376 Poboleda (Tarragona) CIF B43733955, telèfon: +34 696.094 509, email: burgosporta@massinen.com i els tercers (en endavant “Usuaris”) que utilitzin el portal d’Internet massinen.com (a partir d’ara el “portal”), així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través d’aquest.

BURGOS PORTA, S.L. es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense avís previ, i en qualsevol moment la presentació i configuració del Portal.

1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació d’al comerç minorista, el Reial decret llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

1.3 Per la utilització del Portal de BURGOS PORTA, S.L., Vostè adquireix la condició d’Usuari. Tant la visita com la utilització i / o l’adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de condicions generals, així com, si s’escau, a les condicions particulars que, si escau, regeixin l’adquisició.

1.4 BURGOS PORTA, S.L. podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al Portal per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal o a l’adquisició de qualsevol béns oferts al Portal.

II. Productes oferts. Sistema de compra

2.1 Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla.

Així mateix apareixeran en pantalla quan s’afegeixi un producte a la Cistella de Compra les despeses d’enviament a domicili de l’Usuari dels productes, que seran sempre per compte de comprador. Aquests productes estaran disponibles per a la venda fins a final d’existències. Els preus indicats en pantalla del cistell de la Compra són en euros i inclouen l’I.V.A. i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i són els vigents, excepte error mecanogràfic.

Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. BURGOS PORTA, S.L. es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que es continguin i s’ofereixin als Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, BURGOS PORTA, S.L. podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment.

Així mateix, BURGOS PORTA, S.L. es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

2.2. Per a l’adquisició dels productes oferts en el Portal, BURGOS PORTA, S.L. sol·licitarà als Usuaris que procedeixin a registrar, per a això aquests usuaris, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran d’omplir les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:

Omplir el formulari electrònic que en cada moment aparegui al Portal seguint les instruccions indicades en el mateix.
Pulsació de el botó “D’acord”.
Recepció en el compte de correu electrònic de l’Usuari del “Nom d’Usuari” i “Contrasenya”.

El Nom d’Usuari i la Contrasenya tenen caràcter personal i intransferible. BURGOS PORTA, S.L. podrà efectuar, amb l’adequat preavís, modificacions en el nom de l’usuari i / o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

En cas que el client de BURGOS PORTA, S.L. s’oblidi d’o perdi la seva contrasenya, haurà de fer ús de l’enllaç corresponent a l’accedir a la pàgina web i sol·licitar a BURGOS PORTA, S.L. una nova contrasenya.

Al Portal estarà penjat un document amb la informació relativa a el dret de desistiment juntament amb un document per exercitar-lo, si s’escau.

2.3 Un cop registrat l’Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d’afegir el producte que desitja en la cistella de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a BURGOS PORTA, SL, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com si escau les Condicions Particulars existents.

BURGOS PORTA, S.L. confirmarà la recepció de l’acceptació per part de client mitjançant l’enviament d’un justificant de recepció per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a l’adreça que l’acceptant hagi assenyalat, en el termini de les 24 hores següents a la recepció de la acceptació.

S’entén que s’ha rebut l’acceptació i la seva confirmació quan les parts a què es dirigeixin puguin tenir constància.

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals es presumiran celebrats en el domicili de BURGOS PORTA, S.L.,

2.4 Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin trenta (30) dies des de l’execució de la compra, el Departament d’Atenció al Client de BURGOS PORTA, S.L. remetrà a l’Usuari comprador via correu electrònic assenyalat en el formulari la corresponent factura digital. Si el client necessités sol·licitar una factura física podria fer-ho mitjançant el correu burgosporta@massinen.com o mitjançant el telèfon 696.094 509. La confirmació de comanda remesa per BURGOS PORTA, S.L. no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Si el client dóna la seva conformitat, la factura podrà ser electrònica i el client podrà descarregar-se-des de l’adreça de correu www.bodegasramonbilbao.com/tienda, menú MEU COMPTE.

III. Forma de pagament, lliurament i desistiment de les comandes

3.1 El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit.

Per procedir al pagament amb targeta de crèdit, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació:

Número de targeta.
Data de caducitat.
CVV

3.2 BURGOS PORTA, S.L. s’obliga a lliurar els béns comprats per l’Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus), en el més breu termini possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d’enviament dels objectes comprats, seran abonats pel comprador.

3.3. L’Usuari-comprador disposarà d’un termini de catorze 7 dies hàbils per desistir de la compravenda sense incórrer en penalització ni despesa, incloses les despeses corresponents a la devolució de el bé. En el cas de productes clarament personalitzats no hi ha dret de desistiment.

El termini establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció dels béns comprats pel comprador o per un tercer per aquest indicat.

Per exercitar el dret de desistiment, el client ha de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca remesa per una carta per correu postal o un correu electrònic a BURGOS PORTA, S.L. Els productes hauran de retornar en el seu embalatge i estat original.

En tot cas, s’entendrà que el comprador ha conegut el dret de desistiment, des de l’entrada al Portal, que exigeix ​​la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què es registri segons l’apartat 2.2 ja que se li enviarà un document amb la informació de el dret de desistiment i un document per, si escau, poder exercitar-lo.

Els productes hauran de retornar en el seu estat original, sense haver estat oberts.

Exercitat pel comprador el dret de desistiment, BURGOS PORTA, S.L. retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, sense cap retenció, immediatament i mai en un termini superior a 14 dies des de la recepció de la comunicació del desistiment. No obstant això, BURGOS PORTA, S.L. podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

No obstant l’anterior, queda exclòs el dret desistiment en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible fer-ho, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts.

El termini de catorze dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel comprador dels béns comprats.

No obstant això, si el comprador hagués tingut coneixement de el dret de desistiment amb posterioritat a la data de recepció dels béns comprats, el termini de set dies començarà a comptar a partir de la data en què hagués tingut coneixement del seu dret a retornar, en càrrec, els béns comprats. En tot cas, s’entendrà que el comprador ha conegut el dret de desistiment, des de l’entrada al Portal, que exigeix ​​la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què es registri segons l’apartat 2.2 ja que se li comunicarà la direcció des d’on descarregar un document amb la informació de el dret de desistiment i un document per, si escau, poder exercitar-lo.

Les devolucions de les comandes s’hauran de remetre a la direcció de BURGOS PORTA, S.L. Exercitat pel comprador el dret de resolució, BURGOS PORTA, S.L. retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, sense cap retenció, immediatament i mai en un termini superior a trenta dies. No obstant l’anterior, queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible fer-ho, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts.

IV. Responsabilitat de BURGOS PORTA, S.L.

4.1 BURGOS PORTA, S.L. únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l’adquisició dels productes es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

4.2 BURGOS PORTA, S.L. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu.

Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a BURGOS PORTA, SL, que impedeixin o retardin la realització de les comandes o la navegació pel portal;
Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics;
Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a BURGOS PORTA, S.L .;
Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;
De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a BURGOS PORTA, S.L., degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.
3 BURGOS PORTA, S.L. no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de el Servei.

En particular BURGOS PORTA, S.L. no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

V. Obligacions l’usuari

5.1 Amb caràcter general l’Usuari s’obliga a el compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o al Portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de BURGOS PORTA, SL, les seves proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

5.2 Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal, així com en l’adquisició dels Productes a:

En el cas de registrar, l’Usuari s’obliga a proporcionar de forma veraç les dades proporcionades i a mantenir-los actualitzats.

No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis , o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de BURGOS PORTA, SL, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de BURGOS PORTA, SL o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
A custodiar adequadament el seu nom d’usuari i la contrasenya, com elements identificadors i habilitadors per a l’accés a la compra de productes, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a BURGOS PORTA, S.L., amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés a el nom d’usuari i / o la contrasenya per un tercer.
No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització o adquisició de qualsevol dels Productes, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de BURGOS PORTA, S.L. A, els seus proveïdors o tercers.
No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.
VI. Comunicacions i reclamacions

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació o reclamació que calgui entre BURGOS PORTA, S.L. i l’Usuari, aquests hauran de dirigir a el Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviant un missatge a burgosporta@massinen.com), via telefònica 696.094.509 o mitjançant comunicació escrita a BURGOS PORTA, S.L. Les comunicacions de BURGOS PORTA, S.L. a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se al Portal.